Transfiguration 2 | 1996
UV-Druck auf Holzkörper, 120 × 160 cm


…………………………………………………………………………………………………………………………


Transfiguration 2.17




Trans_2.17_©KOMOTZKI..jpg




…………………………………………………………………………………………………………………………


Transfiguration 2.18




Trans_2.18_©KOMOTZKI..jpg




…………………………………………………………………………………………………………………………


Transfiguration 2.26




Trans_2.26_©KOMOTZKI..jpg




…………………………………………………………………………………………………………………………


Transfiguration 2.27




Trans_2.27_©KOMOTZKI..jpg




…………………………………………………………………………………………………………………………


Transfiguration 2.28




Trans_2.28_©KOMOTZKI..jpg




…………………………………………………………………………………………………………………………


Transfiguration 2.24




trans_2.24___komotzki.jpg




…………………………………………………………………………………………………………………………