Transfiguration 2 | 1996
UV-Druck auf Holzkörper, 120 × 160 cm


…………………………………………………………………………………………………………………………


Transfiguration 2.17
Trans_2.17_©KOMOTZKI..jpg
…………………………………………………………………………………………………………………………


Transfiguration 2.18
Trans_2.18_©KOMOTZKI..jpg
…………………………………………………………………………………………………………………………


Transfiguration 2.26
Trans_2.26_©KOMOTZKI..jpg
…………………………………………………………………………………………………………………………


Transfiguration 2.27
Trans_2.27_©KOMOTZKI..jpg
…………………………………………………………………………………………………………………………


Transfiguration 2.28
Trans_2.28_©KOMOTZKI..jpg
…………………………………………………………………………………………………………………………


Transfiguration 2.24
trans_2.24___komotzki.jpg
…………………………………………………………………………………………………………………………